Pokličite!
041 962 418

 
 
 

Potek urePotek ure


Footprints 3 - ŠENČURFootprints 3 - ŠENČUR

 Datum POTEK URE
 11. 9. 2019
 • spoznavanje (imena, kako smo, iz kje smo, koliko smo stari, ...)
 • ponovimo vse pozdrave 
 • igra z ritmom, ponovitev že poznanih stvari (barve, števila, ura, hrana, usmerjanje po poti ...)
 • pantomima
 • DOMAČA NALOGA: ovij DZ in UČB., prinesi črtni zvezek
 18. 9. 2019 
 • pozdrav, ponovitev določenih osnovnih vprašanj
 • flashcards - ponovimo športe, vprašalnica Can you ...? Yes, I can./No, I can not.
 • prepoznavanje športov po slišanem (se slišamo in prikazano usklajujeta ali ne - igra UP and DOWN)
 • športna pantomima
 • rešimo naloge v DZ na strani 46
 • DOMAČA NALOGA: ponovi vprašlnico What is he/she doing? in odgovor He/ she is ... (tudi za množimo What are they doing? They are ... Ponovi športe.
 25. 9. 2019
 • pozdrav, uvodna vprašanja za predstavitev sebe
 • preko različnih iger ponovimo žeprej poznane športe
 • utrjevanje športov - učbenik stran 40, naloga 6
 • utrjevanje števil do 20
 • nova snov - ordinal numbers (first, second, third ...) - vse vrstilne števnike od 1 do 20 zapišemo v zvezek
 • ustno ponavljamo vrstilne števnike, pazimo na izgovorjavo
 • DOMAČA NALOGA: delovni zvezek stran 47, naloga 10 ter ponovi vrstilne števnike
 2. 10. 2019
 • pozdrav, pregled domače naloge
 • ponovitev in utrejavnje vrstilnik števnikov preko različnih gibalnih in govornih iger
 • reševanje nalog v DZ na strani 47
 • reševanje nalog v učbeniku na strani 41
 • uvod v novo snov (human body)
 • NI DOMAČE NALOGE
 9. 10. 2019
 • pozdrav
 • utrjujemo vrstilne števnike
 • nova snov - Muscles, učbenik stran 42 (bralno in govorno razumevanje)
 • reševanje nalog v DZ stran 48
 • DOMAČA NALOGA: dokončaj nalogo 15 v DZ na strani 48 in v črtni zvezek zapiši še preostale povedi (6) za novonaučene mišice v telesu (za tiste, ki jih nisi uporabil pri nalogi 15 v DZ)
 16. 10. 2019
 • pozdrav, pregled domače naloge
 • ponovimo znanje o mišicah
 • preberemo in prevedemo bedeilo v učbeniku na strani 43
 • reševanje nalog v delovnem zvezku na strani 49
 • utrjevanje besedišča skozi različne igre (pantomima, guess what, up and down ...)
 • zapis besed v zvezek
 • DOMAČA NALOGA: izdelaj knjigo iz delovnega zvezka na strani 103 
 23. 10. 2019
 • pozdrav, pregled domače naloge
 • ponovimo že usvojeno besedišče skozi flashcards, pantomima ...
 • pogovor o tem, kaj oni radi počnejo v prostem času, katere pripomočke pri tem uporabljajo, kaj imajo oblečeno ...
 • preberemo in poslušamo pisma otrok v učbeniku na strani 44 - o pismih se tudi pogovorimo,prevedemo zapisano ...
 • rešujemo naloge v delovnem zvezku na strani 50
 • razložimo, katere so glavne podobnosti, ki jih vsebujejo vsa pisma ( This is a picture of me ..., I am wearing ..., What are you doing? I am ..., Who support you? itd.)
 • DOMAČA NALOGA: napiši svojo razglednico pri nalogi 21 v DZ stran 50 (glej primer iz učbenika na strani 44) 
 6. 11. 2019
 • pozdrav 
 • iz pokrovčkov sestavi čim več znanih angleških besed (besedno tekmovanje)
 • različne govorne in gibalne igre za utrjevanje znanja (sports, muscles itd.)
 • delo v učbeniku na strani 45
 • NI DOMAČE NALOGE!
 13. 11. 2019
 • pozdrav
 • utrjevanje znanja za konec poglavja
 • ustno in pisno reševanje nalog v delovnem zvezku na strani 51, 52 in 53
 • DOMAČA NALOGA: dokončaj naloge v delovnem zvezku (str. 51, 52 in 53)
 • čarobna beseda: a channel 
 20. 11. 2019
 • pozdrav in vprašanja o počutju, starosti, kateri šport imajo radi, itd.
 • pregled domače naloge
 • nova snov: Feelings and health
 • spoznavanje besedišča v učbeniku stran 46, zapis le-teh besed v zvezek
 • utrjevanje znanja preko gibalnih iger
 • reševanje naloge 1 v delovnem zvezku na strani 54
 • NI DOMAČE NALOGE!
  čarobna beseda: tummy ache
 27. 11. 2019
 • pozdrav
 • ponovitev besed skozi gibalne in govorne igre
 • utrjevanje na novo usvojenega besedišča (učbenik stran 46)
 • vaja zapisovanja besed in tvorjenja vprašanj in odgovorov
 • reševanje nalog v delovnem zvezku stran 54 (naloga 2 in 3)
 • NI DOMAČE NALOGE!
 • čarobna beseda: backache
 4. 12. 2019
 •  pozdrav
 • bralno razumevanje preko besedila v učbeniku na strani 47 (prebermo in prevedemo) ter zaigramo situacijo
 • reševanje naloge 4 v delovnem zvezku na strani 55
 • utrjevanje do sedaj usvojenega besedišča skozi različne naloge na učnem listu
 • NI DOMAČE NALOGE!
  čarobna beseda:
  toothache
 11. 12. 2019
 • pozdrav
 • govorne igre za utrjevanje besedišča
 • reševanje nalog 5 in 6 v delovnem zvezku na strani 55 
 • poslušanje in branje pesmi v učbeniku na strani 48
 • po poslušanju reševanje naloge 7 v delovnem zvezku na strani 56
 • mlajši fant: reševanje učnih listov za utrjevanje besedišča
 • DOMAČA NALOGA: delovni zvezek stran 56 nalogi 8 in 9 (p.s. mlajši fant brez domače naloge)
 • čarobna beseda: starejši učenci - What`s the matter?, mlajši učenec: earache
 18. 12. 2019
 • pozdravna pesem
 • gibalne in govorne igre za utrjevanje besedišča
 • Santa says
 • Učni listi z božično novoletno tematiko
 • Board game
 • božično-novoletno besedišče(new year, santa, lights, star, christmas, snowman, christmas tree)
 • NI DOMAČE NALOGE!
  čarobni besedi:
  snowman, christmas tree 
 8. 1. 2020
 • pozdrav
 • bingo (tema: deli telesa)
 • vrži kocko in poimenuj (tema: števila in živali)
 • različne govorne in gibalne igre (tema: feelings and health)
 • delo v učbeniku na strani 48 (naloga 6, 7 in 8) - ponovimo grammar rap, različne oblike predlaganih govornih iger za utrjevanje znanja in besedišča
 • dodatno - mlajši fant: sestavljanje besed s pomočjo zamaškov in flashcardsov (utrjevanje besedišča)
 • starejši fantje: delo v delovnem zvezku na strani 61 naloga 23 - nalepi in si pomagaj z učbenikom na strani 48)
 • NI DOMAČE NALOGE!
  Čarobna beseda:
  dentist
 15. 1. 2020
 • pozdrav
 • utrejavanje že znanega besedišča skozi različne naloge
 • gibalne in govorne igre
 • reševanje strani 16 v knjigi About my world
 • reševanje učnega lista Which sport do you like? (utrjevanje)
 • učbenik stran 49 in delo v delovnem zvezku na strani 57, naloga 10
 • DOMAČA NALOGA: dokončaj stran 56, nalogi 8 in 9 v delovnem zvezku ter ponavljanje dialoga (delovni zvezek stran 57, naloga 10)
 • Čarobna beseda: doctor
 22. 1. 2020
 • pozdrav
 • zaigramo dialog iz prejšnje ure
 • zastavljamo si vprašanja o zdravju ter nanje odgovarjamo
 • rešimo nalogo 11 v delovnem zvezku na strani 57
 • govorne in gibalne igre za utrjevanje 
 • NI DOMAČE NALOGE!
  Čarobni besedi:
  a plaster in Are you feeling alright? 
 29. 1. 2020 
 • Pozdrav
 • Pogovor o petih človeških čutilih
 • Pokažemo in povemo za kaj jih uporabljamo
 • Preberemo besedilo v učbeniku na strani 50 in ga prevedemo
 • Ugotavljamo, katera čutila potrebujemo za določene aktivnosti
 • Reševanje dveh učnih listov
 • DOMAČA NALOGA: delovni zvezek stran 58, nalogi 13 in 14
 • Čarobna beseda: five senses
 5.2.2020  - pogledali smo domačo nalogo in preverili čarobno besedo
- v UČB. str. 51 smo pogledali kakšne okuse imam lahko na jeziku (sweet, bitter, sour, salty)
-rešili smo nalogo v DZ str. 58 (15 naloga) in DZ str. 59 (cela stran)
- na str. 60 DZ smo rešili 20 nalogo
- v UČB. str. 52 smo prebrali zgodbico

DOMAČA NALOGA: DZ str. 19 in 21
ČAROBNA BESEDA: medicine
 12.2.2020  -pregledali smo čarobno besedo in pregledamo čarobno besedo
- napravili smo v DZ str. 60 nalogo 19 in 21
- napravili smo v DZ str. 61 in str. 62
- v UČB. str. 52 in 53 smo prebrali besedila, da smo lahko reševali naloge v DZ
- v UČB str. 54 in 55 smo prebrali besedila, dialoge

DOMAČA NALOGA: dz STR. 63
ČAROBNA BESEDA: football match
 26. 2. 2020
 • pregled domače naloge in čarobne besede
 • reševanje nalog v DZ stran 64
 • utrjevanje besedišča skozi govorno-gibalne igre in dialoge
 • poslušanje zgodbe IN THE BURGER BAR (učbenik stran 55) - pogovor o poslušanem, ponovno branje, prevod, bralno razumevanje, igra vlog
 • reševanje nalog v DZ stran 65, naloge 4, 5 in 6
 • NI DOMAČE NALOGE!
  ČAROBNA BESEDA:
  a funfair
 4. 3. 2020
 • pozdrav in pogovor
 • uganke za utrjevanje besedišča
 • dvogovor (vprašanje in odgovor)
 • igra: ugani kaj
 • reševanje nalog v DZ stran 66
 • igra: bingo
 • DOMAČA NALOGA: napiši dva vprašanja in dva odgovora po zgledu v DZ na strani 66
  ČAROBNA BESEDA:
  yesterday
 25. 3. 2020
 • navodila boste prejeli preko e-pošte 
   
   
   

Footprints 1 - MOSTEFootprints 1 - MOSTE

 Datum POTEK URE
 13. 9. 2019 spoznavanje (imena, kako smo, iz kje smo, koliko smo stari, ...), ponovimo vse pozdrave, Head and shoulders, ponovitev že poznanih stvari (barve, števila, živali, hrana, sadeži ...), Hello song 
 17. 9. 2019  Hello song, pozdrav, ponovitev določenih osnovnih vprašanj, igra UP and DOWN
rešimo naloge v DZ na strani 5
 27. 9. 2019  Spoznavanje junakov iz učbenika, igra preko Flashcards, deli telesa, HELLO and Goodbye song
4. 10. 2019   Učenje oblek in ponovitev barv, preko flashcards povemon npr. Katie is wearing blue and white T-Shirt..., abeceda
 11.10. 2019  Učenje sadežev in igra Bingo s sadeži, povemo kakšne barve je kak sadež, vaje v učbeniku 
 18. 10. 2019
 • pozdrav, pregled domače naloge in čarobna beseda
 • ponovimo sadeže s Flashcards in napišemo na tablo z besedo
 • rešimo križanko o sadju
 • ponovimo vprašalnice o imenu, počutju, starosti, kje živiš in odgovore nanje
 • poslušamo zgodbico v učbeniku na strani 5, nalimamo zaklad in zapojemo pesmico Rainbow song
 • DOMAČA NALOGA: delovni list o sadju
 • ČAROBNA BESEDA: Fairytale
 25. 10.  
 • pozdrav, pregled domače naloge in čarobna beseda
 • ponovimo sadeže, barve in števila s sličicami 
 • polsušamo pesem How far I'll go in Do you want to build a snowman in razložimo pomen
 • naučimo se like in rešimo učebnik na strani 10
 • na hrbte si rišemo like in ugibamo
 • rešimo DZ str 8 in 9
 • DOMAČA NALOGA: delovni zvezka na strani 8 in 9 dokončaj in delovni list
 • ČAROBNA BESEDA: Rectangle
8.11.2019 - pregledali smo domačo nalogo in povedali čarobno besedo
- v mali knjigici smo rešili str. 7
- v DZ str. 10,11 smo rešili in zraven ponovili še like in predmete teh oblik
-zapeli smo pesem Head, shoulders, ...in zraven sestavili koreografijo
-poslušali smo navodila za reševanje v UČB str. 13 in rešili nalogo
- v UČB str. 14 smo rešili 1 nalogo in pregledali šolske potrebščine
DOMAČA NALOGA: DZ str. 12, v UČB str. 14 nadaljuj zaporedje šolskih potrebščin
ČAROBNA BESEDA: PEN
 15. 11. 2019  
 • pozdrav, pregled domače naloge in povemo čarobno besedo
 • ponovimo že usvojeno besedišče skozi flashcards
 • pantomima za ponovitev športov
 • rešujemo naloge v delovnem zvezku na strani 13
 • ponovno poslušamo zgodbico na strani 7 v učbeniku in ponovimo besedišče
 • poslušamo tudi zgodbico na strani 15 Hungry wolf in se naučimo novega besedišča
 • DOMAČA NALOGA: izreži sličice na strani 81 in reši DZ str. 12 in 13 (1. naloga)
 • ČAROBNA BESEDA: Hungry wolf
 22. 11. 2019  
 • pozdrav, čarobna beseda, pregled domače naloge
 • ponovimo že usvojeno besedišče skozi kartice, ki so jih otroci izrezali za DN
 • igramo se v parih 'Can I have your pencil case, please?' No, you can't./Yes, you can, here you go.'
 • pogovor o tem, kaj oni radi počnejo v prostem času, katere pripomočke pri tem uporabljajo, kateri športi so jim ljubi
 • preberemo in poslušamo naloge na strani 16 in 17 v učbeniku in se igramo igrico
 • zapojemo nekatere pesmice, ki smo se jih do sedaj že naučili
 • DOMAČA NALOGA: DZ stran 14 in knjižica stran 8
 • ČAROBNA BESEDA: Skiing
 29. 11. 2019  
 • pozdrav, čarobna beseda in DN
 • ponovitev besed skozi gibalne in govorne igre
 • učbenik stran 8 in 9
 • poslušanje in petje pesmice na strani 17
 • vaja zapisovanja besed in tvorjenja vprašanj in odgovorov
 • učenje novih besed materialov (wood, plastic, natural..) in reševanje nalog na str. 18
 • DOMAČA NALOGA: DZ stran 15 in 16
 • ČAROBNA BESEDA: Wood
 6.12.2019  - pozdravimo se in povemo čarobno besedo
- napravili smo nalogo v UČB str. 19 (razdelili ustrezne šolske predmete)
- napravili smo nalogo v UČB str. 21 (po navodilu smo nalepili in napisali šolske potrebščine), pri spodnji nalogi pa povezali ustrezne pare.
- v DZ str. 18, 19 smo skupaj reševali in ponovili temo ŠOLSKIH POTREBŠČIN

ČAROBNA BESEDA: plastic
DOMAČA NALOGA: str. 8 in 9 v knjižici ALL ABOUT ME
 13.12.2019  -pregledamo domačo nalogo in povemo čarobno besedo
- napravili smo naloge v DZ str. 20, 21
- v UČB str. 22 poslušamo navodila in rešimo nalogo na str. 22
- UČB str. 23 poslušamo zgodbico in nato rešimo nalogo na str. 25

DOMAČA NALOGA: DZ str. 22 (2 naloga), DZ str. 23 (1 in 2 naloga), v DZ na zadnjih straneh izdela knjižico (deli telesa)
ČAROBNA BESEDA: nose
 20.12.2019  -napravili smo v učbeniku str. 26 (1.naloga) in pa str. 27 (2 naloga)
- poslušali smo pesmico o dejanjih in delih telesa
-napravili smo UČB str. 29 
- napravili smo v DZ str. 24, 25 (ponovili smo vsa dejanja, in pa vključili dele telesa k dejanjem)

DOMAČA NALOGA: DZ str. 25 (2 naloga)
ČAROBNA BESEDA: christmas
 10.1.2020 -rešili smo nalogo v mali knjižici na str. 10 in 11 (ponovili besedišče)
- v DZ str. 26 smo rešili 1 in 2 nalogo (ponovili smo dejanja)
- v DZ str. 27 smo obnovili dele telesa
- potem sem sama kazala oblačila na sebi in smo napravili  v DZ str. 28
 
DOMAČA NALOGA:
ČAROBNA BESEDA: jumper
 17.1.2020 - v UČB. str.30 smo ponovili oblačila
- v UČB na str. 31 smo poslušali zgodbico
- v DZ str. 29 smo rešili nalogi 1 in 2
- v DZ str. 30 smo rešili 1/2 1.naloge 
- DZ str. 31 rešimo 1 in 2.nalogo
- besedišče ponovimo z igro domin in Binga

ČAROBNA BESEDA: shoes
DOMAČA NALOGA: knjižica All about me (str. 12 in 13), DZ str. 1/2 1.naloge, 2. naloga
 24.1.2020  - v UČB str. 33 smo napravili 2 nalogo (BINGO)
- v UČB str. 34 smo napravili 1 nalogo in povedali kaj je bombaž in kaj volna
- UČB str. 35 smo oblačila razdelili v 2 skupini in jih narisali
- UČB. str. 37 smo po poslušanju navodil nalepili nalepke, napisali ustrezen pomen
- staro besedišče smo ponovili z dominami

DOMAČA NALOGA: UČB. str. 37, DZ str. 32 obe nalogi
ČAROBNA BESEDA: cotton
 31.1.2020  - s pomočjo igre BINGO smo ponovili živali
- v DZ na zadnjih straneh smo izrezali sličice živali in oblačil
-v DZ str. 33 smo rešili 1 nalogo po navodilih
- v DZ str. 33 so pogledali svoja oblačila in napisali iz katerega materiala so oblačila
- v DZ str. 34 smo rešili nalogo 1

DOMAČA NALOGA: DZ str. 34 (2.naloga) in DZ str. 35 (2.naloga)
ČAROBNA BESEDA: wool
 7. 2. 2020  - pozdravili smo se in povedali čarobno besedo
-utrjevanje besedišča z igrico Bingo (živali, sadje, oblačila)
-začeli smo s poglavjem 5. in spoznali novo besedišče o hrani (SALAD, PIZZA, HAMBURGER, CHICKEN, ICE CREAM, YOGURT)
- pobarvali smo hrano v okvirčku na strani 38 in povedali, kaj se reče določeni stvari
- poslušali smo pesmico na strani 38
- poslušali smo zgodbico na strani 39 in jo skupaj ponovili

DOMAČA NALOGA: str. 36 v DZ
ČAROBNA BESEDA: hungry
 13.2.2020  -pogledali smo domačo nalogo in čarobno besedo
- v DZ str. 36 in 37 smo napravili naloge s pomočjo glasovnega navodila
- hrano smo ponovili tudi na str. 38 in 39 v DZ
- vsak zase je povedal kaj ima rad in kaj ne

DOMAČA NALOGA: v mali knjižici str. 14 in 15, UČB. str. 41 (2 naloga), UČB. str. 38 (3 naloga)
ČAROBNA BESEDA: salad
 28. 2. 2020  
 • pozdrav, preverjanje čarobne besede in domače naloge
 • govorne igre za utrjevanje besedišča
 • ponovitev zgodbice o Janku in Metki in ponovitev besedišča
 • pogovor v paru I like../I dont like.. in Do you like? -Yes I do/No I dont.
 • poslušanje in branje pesmi v učbeniku na strani 41
 • po poslušanju reševanje naloge na strani 41 in prebiranje Frodo's word fun
 • skupaj smo prebrali besedilo na strani 42 in ga prevedli, označili smo katera hrana je good for us/bad for us in se igrali igrico Hurray/Nay!
 • DOMAČA NALOGA: delovni zvezek stran 40
 • čarobna beseda: healthy
 6.3.2020  - pregledali smo domačo nalogo in čarobno besedo
- napravili smo v UČB. str. 43 (2 naloga) in vsak zase povedal, kaj je dobro zanj in kaj ne
- napravili smo v UČB. str. 45 (1 naloga) in po navodilih nalepili ustrezno hrano in zapisali
- v DZ str. 41 smo napravili Nalogo 1 in 2

DOMAČA NALOGA: UČB. str. 45 (2 naloga), DZ str. 42 (naloga 1 in 2)
ČAROBNA BESEDA: chicken, yougurt
 23. 3. 2020  UČNA URA PREKO VIDEOPOSNETKA
 • reševanje nalog v DZ stran 43
 • učbenik str. 46, lekcija 6 - follow the footprints, pokaži in ponovi na glas nove besede
 • zapojemo pesmico I've got a car
 • povežemo mankajoče delov predmetov na str. 46 in povemo na glas, katera igrača je to
 • poslušanje zgodbe THE GENIE OF THE LAMP (učbenik stran 47) - pogovor o poslušanem, razlaga novih besed
 • reševanje nalog v DZ stran 44, naloge 1 in 2 in na sgtrani 45 naloga 1
 • v mali knjigici rešimo stran 16 in ponovimo števila

   
   
   

 
Bookmark and Share